Porovnávané | Prihlásenie | Registrácia
0ks |0€
Nákupný košík je prázdny
Prejsť do košíka
Vyrobcovia
Newsletter

Chcete byť informovaný o nových produktoch a akciách? Ak áno vypĺnte Váš email.

Zasielanie emailov je možné kedykoľvek zrušiť cez odkaz v každom emaily.

                                                                                      

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prostredníctvom internetového portálu „www.multiservis.sk“ má zákazník možnosť zakúpiť si za  kúpnu cenu, vybraný tovar alebo službu poskytovateľa.

Internetová doména www.multiservis.sk (ďalej aj ako „www.multiservis.sk “) je prevádzkovaná spoločnosťou: ACCAD TRADE s. r. o., sídlo: Jaurisová 4, 140 00,PRAHA 4, IČO: 24693138, zapísaná: C 166598 vedená u Městského soudu v Praze (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), ktorý má výhradné vlastnícke a užívateľské práva k tejto doméne.

Prevádzkovateľ je súčasne sprostredkovateľom medzi poskytovateľom tovaru alebo služby a zákazníkom ako kupujúcim, ktorí v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vstupujú do kúpno-predajného vzťahu, predmetom ktorého je záväzok poskytovateľa vybraný tovar alebo službu dodať a riadne a včas zákazníkovi aj vybraný tovar alebo službu poskytnúť a zákazník za tovar alebo službu riadne poskytovateľovi zaplatí. Prevádzkovateľ však nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že voči poskytovateľom tovaru alebo služieb, ktorých ponuky sú uverejňované na internetovej doméne „www.multiservis.sk“ má všetky vzťahy vysporiadane a ich ponuky tovaru alebo služby sú na internetovej doméne uverejňované s ich vedomím a na základe ich žiadosti.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť ACCAD TRADE s.r.o. ako prevádzkovateľ internetovej domény www.multiservis.sk a ako sprostredkovateľ prijíma dňa 01.05.2015 tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „obchodné podmienky“), predmetom ktorých je úprava podmienok zakúpenia a následného prevzatia tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej stránky „www.multiservis.sk“.

„Zákazník prehlasuje, že zaregistrovaním na internetovej doméne www.multiservis.sk potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami sa vopred riadne oboznámil a ich obsahu porozumel, že ich akceptuje a bude sa nimi riadiť, čím sa tieto obchodné podmienky stávajú pre zákazníka v celom rozsahu záväzné.“

Tieto obchodné podmienky sú všeobecne záväzné pre všetkých zákazníkov, okrem prípadov, ak sa prevádzkovateľ s konkrétnym zákazníkom dohodnú na odchylnej úprave, ktorá má prednosť pred obchodnými podmienkami v rozsahu, v akom nahrádza text týchto obchodných podmienok. 

Obchodné podmienky sú sprístupnené každému zákazníkovi spôsobom ich uverejnenia na internetovej doméne www.multiservis.sk, a to nepretržite a v platnom znení.

II. DEFINÍCIE

Poskytovateľ znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom služieb prevádzkovateľa a internetovej domény „www.multiservis.sk“ ponúka na predaj tovar alebo službu zákazníkom.

Zákazník znamená akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba odlišná od prevádzkovateľa a poskytovateľa, ktorá si zakúpi tovar alebo službu poskytovateľa. Pojem „zákazník“ sa bude ďalej v texte používať aj pre označenia dvoch, prípadne viacerých zákazníkov.

Ponuka znamená časovo nedzená ponuka tovaru alebo služby poskytovateľa uverejnená na internetovej stránke v rozsahu a za podmienok podľa dohody s prevádzkovateľom.

Tovar alebo služba poskytovateľa znamená tovar alebo služba ponúkaná zákazníkovi na predaj prostredníctvom internetovej stránky www.multiservis.sk a reálne poskytovaná poskytovateľom.

Aktivačný limit ponuky znamená minimálny počet objednávok tovaru alebo služby zákazníkov, ktorý je stanovený podľa dohody medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom, po splnení ktorého sa aktivuje ponuka tovaru alebo služby poskytovateľa, v dôsledku čoho vznikajú poskytovateľovi a zákazníkovi vzájomné práva a povinnosti podľa týchto obchodných podmienok.

Kúpna zmluva znamená zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom ako predajcom a zákazníkom ako kupujúcim, ktorá vzniká a pre zúčastnené strany sa stáva záväzná. Za kúpnu zmluvu sa považuje aj iná obdobná zmluva uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok.

Kúpna cena znamená obvyklá cena tovaru alebo služby, za ktorú poskytuje poskytovateľ svoj tovar alebo službu zákazníkovi. Zľavnená kúpna cena znamená zvýhodnená cena tovaru alebo služby, za ktorú je predávaný tovar alebo služba poskytovateľa výlučne len prostredníctvom internetovej domény „www.multiservis.sk“.

Zľava s pridanou hodnotou znamená v základnej cene tovaru alebo služby, pri ktorej je ďalší následný tovar alebo služba poskytovateľa výlučne ZDARMA a poskytuje sa len prostredníctvom internetovej domény „www.multiservis.sk“.

Zľava na celkový nákup znamená percentuálna , alebo finančná zľava z celkového nákupu tovaru alebo služby, ponúknutá poskytovateľom za tovar alebo službu poskytovateľa poskytuje sa len prostredníctvom internetovej domény „www.multiservis.sk“.

Kupón je potvrdenie o zakúpení tovaru alebo služby a časovo obmedzenom práve zákazníka využiť zakúpený tovar alebo službu, ktorý obdrží zákazník od sprostredkovateľa, a obsahom ktorého je osobitný numerický identifikátor.

III. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Podmienkou zakúpenia tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej stránky „www.multiservis.sk“ je registrácia zákazníka na tejto internetovej doméne. Zákazník je povinný vyplniť všetky požadované údaje, vrátane prístupového hesla, ktoré bude slúžiť zákazníkovi na opakovaný prístup. Zákazník sa zaväzuje uvádzať len pravdivé a úplné údaje a nič nezamlčovať.

Prístupové heslo je neprenosné a zákazník je povinný chrániť ho pred zneužívaním tretími osobami. Zákazník je oprávnený systémom vygenerované prístupové heslo kedykoľvek zmeniť alebo svoju registráciu zrušiť.

IV. PODMIENKY NÁKUPU TOVARU ALEBO SLUŽBY A ICH VYUŽITIE

Podmienkou úspešného zakúpenia tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej domény „www.multiservis.sk “ je registrácia a úspešné ukončenie platobnej transakcie u dodávateľa kúpnej ceny za zvolený tovar alebo službu a splnenie aktivačného limitu ponuky, ktorým je minimálny počet objednávok na konkrétny tovar alebo službu. V prípade, že aktivačný limit ponuky nie je dosiahnutý, na objednávky tovaru alebo služby sa neprihliada.

Užívateľ má možnosť zakúpiť si ktorýkoľvek tovar alebo službu poskytovateľa uverejnenú na internetovom portáli „www.multiservis.sk, a to aj kombinovane, avšak iba po dobu platnosti danej ponuky, ktorá je špecifikovaná osobitne pri každej ponuke tovaru alebo služby, alebo po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom a so súhlasom poskytovateľa aj dodatočne.

Kúpa tovaru alebo služby sa realizuje na základe úspešne vyplnenej a prevádzkovateľovi doručenej elektronickej objednávky. Touto objednávkou je zákazník viazaný.

Výška kúpnej ceny, ako aj ďalšie nákupné podmienky a podmienky prevzatia tovaru alebo využitia služby sú uvedené v každej ponuke tovaru alebo služby osobitne.

Platbu za tovar alebo službu môže zákazník realizovať buď platobnou kartou ,bankovým prevodom alebo sms bránou, podľa vlastného výberu. Zákazník zaplatí poskytovateľovi za tovar , alebo služby po odobraní tovaru , alebo služieb poskytovateľovi priamo na mieste . Tým sa stáva prevádzkovateľ portálu,, www.www.multiservis.sk” iba sprostredkovateľom medzi poskytovateľom a zákazníkom.

Účtovný doklad o zakúpení tovaru alebo služby vystaví zákazníkovi poskytovateľ priamo pri zaplatení. Zákazník berie na vedomie, že zakúpený tovar alebo službu, resp. môže uplatniť výlučne a len u poskytovateľa, na ponuku ktorého reagoval a tovar alebo službu využiť spôsobom a na mieste určenom podľa tejto ponuky.

Zákazník berie na vedomie, že uplatnenie reklamáície na tovar alebo službu je možné využiť iba po dobu stanovenú zákonom, ktorá  24 mesiacov V prípade, že v stanovenej lehote neuplatní právo vyplývajúce mu zo zákona tento nárok zákazník stráca reklamáciu bez nároku na vrátenie zaplateného tovaru alebo služby.

V. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA

Zákazník berie na vedomie, že zakúpením tovaru alebo služby vstupuje do záväzkového vzťahu s poskytovateľom a nie s prevádzkovateľom, ktorý je len sprostredkovateľom medzi poskytovateľom ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim. Z tohto dôvodu výlučne a len poskytovateľ zodpovedá zákazníkovi za včasné a riadne poskytnutie tovaru alebo služby. Všetky nároky z vadneho plnenia je zákazník povinný a súčasne oprávnený uplatniť si výlučne a len u poskytovateľa.

Poskytovateľ zodpovedá zákazníkovi aj za pravdivosť ponuky a prípadné doručenie tovaru. Súčasne zodpovedá poskytovateľ zákazníkovi aj za škodu spôsobenú v súvislosti so zakúpením si tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej domény „www.multiservis.sk“.

VI. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ zodpovedá zákazníkovi za včasné a riadne umiestnenie produktu na doméne www.multiservis.sk

Poskytovateľ zodpovedá za technickú stránku funkčnosti internetového portálu „www.multiservis.sk“. Poskytovateľ nezodpovedá za technické vady internetového portálu spôsobené vonkajšími faktormi a/alebo tretími osobami a/alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa príslušného zákona.

VII. ĎALŠIE PODMIENKY SPRÁVANIA SA

Zákazník súhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ posielal elektronickou poštou, na ním zadanú e-mail adresu, aj také e-maily obsahom, ktorých je reklama tovaru alebo služby, ako aj iné reklamy, ktoré sa zverejňujú na tejto doméne, a to všetko až do odvolania tohto súhlasu. Tento súhlas je zákazník oprávnený kedykoľvek písomne odvolať na e-mail adresu: servis@multiservis.sk.

Zákazník sa zaväzuje využívať internetovú stránku „www.multiservis.sk“ výlučne a len spôsobom podľa týchto obchodných podmienok a v súlade s platnými právnymi predpismi právneho poriadku SR a tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť prevádzkovateľa, a aby mu nespôsobil škodu na majetku.

Zákazník berie na vedomie, že výlučne a len prevádzkovateľ je oprávnený nakladať a meniť internetovú stránku „www.multiservis.sk“. Zákazník nesmie akýmkoľvek spôsob zasahovať do tejto stránky, neoprávnené napádať zabezpečenie, manipulovať, meniť jej obsah, publikovať na nej vlastný materiál a pod. Akýkoľvek zásah do internetovej stánky, nad rámec povoleného spôsobu sa považuje za protizákonné, v súvislosti s čím bude prevádzkovateľ vyvodzovať voči narušiteľovi zodpovedajúce následky.

Za povolený spôsob užívania internetovej stránky „www.multiservis.sk“ sa považuje, také nakladanie so stránkou, ktoré zodpovedá bežnému použitiu stránky na stanovený účel, t.j. kúpa tovaru alebo služby. Súčasne umožňuje prevádzkovateľ zákazníkovi aj prispievať do diskusií k jednotlivým ponukám tovaru alebo služby. Za obsah príspevkov do diskusií však v celom rozsahu zodpovedá zákazník. Ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné, je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia príspevok z diskusie vymazať.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Prevádzkovateľ je oprávnený ktorúkoľvek ponuku tovaru alebo služby aj bez udania dôvodu z internetového portálu stiahnuť. Všetky do tej doby potvrdené objednávky tovaru alebo služby danej ponuky sa rušia, s nárokom zákazníka na vrátenie príslušnej platby. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy v lehote do 14 dní od jej potvrdenia prevádzkovateľom aj bez udania dôvodu, za predpokladu, že medzičasom nedošlo k uplatneniu alebo k ukončeniu . Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Stačí nám iba napísať email a storno vybavíme bez nutnosti zasielania písomností. Objednávku v elektronickej podobe nie je potrebné zasielať späť e-mailom alebo poštou.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame (napr. poštová dobierka). Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Ak zákazník nezaplatí úhradu za objednaný tovar alebo službu a/alebo ak z akýkoľvek iných dôvodov nedôjde k úhrade, platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a zákazníkom automatický zaniká.

Pre prípady uvedené vyššie, nevznikajú zákazníkovi iné nároky ako nároky v tomto článku obchodných podmienok uvedené.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím svojich osobných údajov, resp. vyplnením objednávacieho a registračného formulára, dáva zákazník, fyzická osoba, t.j. dotknutá osoba prevádzkovateľovi a poskytovateľovi súhlas na ich spracovávanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Súhlas sa udeľuje prevádzkovateľovi a poskytovateľovi podľa týchto obchodných podmienok. Prevádzkovateľ a poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníka za účelom zabezpečenia predaja tovaru alebo služby a uplatnenia si nároku z kúpy tovaru alebo služby, ako aj na ďalšiu prípadnú komunikáciu so zákazníkom, ktorá súvisí či už priamo alebo nepriamo s predmetom týchto obchodných podmienok a s predajom ponúkaného tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ a poskytovateľa sa zaväzuje, že osobné údaje zákazníka neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem, prípadu, ak to bude nevyhnutne potrebné pre splnenie účelu podľa týchto obchodných podmienok.

Zákazník výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ a poskytovateľ sú oprávnení bezplatne a bezvýhradne uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko zákazníka, e-mail adresa, telefón, poštová adresa . Zákazník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v príslušných ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, nie však dlhšie ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, odvolať. Oprávnený subjekt môže spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, pričom práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok, aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portále www.multiservis.sk

ACCAD TRADE s.r.o.

Vyberte si z naších noviniek

Akciové produkty